Leveranciersgedragscode

MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONLOGIC

Leveranciersgedragscode

INTRODUCTIE

OnLogic is toegewijd aan het in standhouden van de hoogste standaarden als het aankomt op zakendoen met onze klanten en leveranciers. Ervoor zorgen dat wij als OnLogic en onze leveranciers voldoen aan alle wet- en regelgeving, en het zorgdragen voor eerlijke concurrentie liggen ten grondslag aan deze toezegging.

Deze leveranciersgedragscode ligt de verwachtingen van onszelf en onze leveranciers verder toe.

ALGEMENE DISCLAIMER

Deze leveranciersgedragscode is op geen enkele manier bedoeld om in strijd te zijn met, of wijzigingen aan te brengen aan, de algemene voorwaarden van enig bestaande overeenkomst. Bij conflict dienen leveranciers eerst toepasbare wet- en regelgeving, dan de contractvoorwaarden en daarna deze Gedragscode te volgen.

DEFINITIE

In relatie tot deze gedragscode wordt “leverancier” gedefinieerd als iedere derde partij die, direct of indirect, elke vorm van goederen of diensten wil verkopen/verkoopt aan, of in de naam van OnLogic. Hieronder worden verstaan: leveranciers, aannemers, onderaannemers, distributeurs, dealers, verkoop- / marketingvertegenwoordigers, tussenpersonen, agenten, partners, consultants, wederverkopers, systeemintegrators of soortgelijke entiteiten.

I. NALEVING VAN WETTEN

We verwachten van onze leveranciers dat ze zich ten allen tijde houden alle toepasbare wet- en regelgeving van hun land of jurisdictie.

A. Nauwkeurig bijhouden van gegevens

We verwachten van onze leveranciers dat ze nauwkeurig gegevens en datarecords aanmaken en bijhouden, en deze niet aanpassen om onderliggende transacties te verbergen of een onjuiste voorstelling van zaken te geven. Wanneer gegevens niet langer nodig zijn om zaken te doen, dienen deze records enkel te worden bewaard op basis van de geldende retentievoorwaarden.

II. MENSENRECHTEN

We verwachten dat onze leveranciers mensen met respect en waardigheid behandelen, diversiteit aanmoedigen, openstaan voor andere meningen, gelijke kansen voor iedereen promoten en een inclusieve en ethische cultuur bevorderen.

A. Kinderarbeid

We verwachten dat onze leveranciers ons verzekeren dat er geen gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid in het uitvoeren van de werkzaamheden.

B. Mensenhandel

Leveranciers moeten zich houden aan alle wet- en regelgeving ter verbod van mensenhandel. Leveranciers moeten hun medewerkers informeren over illegale mensenhandel activiteiten, hun mensen disciplineren die deze wetten of regels overtreden en de contracterende persoon informeren over de overtredingen en acties die genomen zijn tegen de medewerker.

III. WERKGELEGENHEID

A. Intimidatie

We verwachten van onze leveranciers dat ze ervoor zorgen dat hun werknemers een werkomgeving krijgen die vrij is van fysieke, psychologische en verbale intimidatie of ander beledigend gedrag.

B. Non-discriminatie

We verwachten van onze leveranciers dat ze gelijke kansen op het werk bieden aan werknemers en sollicitanten, ongeacht ras, etniciteit, religie, huidskleur, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, militaire veteranenstatus, afkomst, seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie, burgerlijke staat, gezinsstructuur, genetische informatie of mentale of fysieke handicap.

C. Drugsmisbruik

We verwachten van onze leveranciers dat ze een werkplek onderhouden die vrij is van illegaal gebruik, bezit, verkoop of distributie van gereguleerde stoffen zoals drugs.

IV. ANTI-CORRUPTIE

Onze leveranciers moeten voldoen aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en andere toepasselijke anticorruptiewetten (bijv. De Britse Bribery Act), richtlijnen en/of voorschriften die van toepassing zijn op activiteiten in de landen waarin ze zaken doen, ongeacht de lokale gebruiken.

A. Ongepaste betalingen / zakelijke attenties

Onze leveranciers mogen geen geld of iets van waarde (inclusief smeergeld, gunsten, geschenken, fooien, entertainment, reizen, politieke bijdragen, schenkingen aan goede doelen of andere zakelijke gunsten) aanbieden of doen aan klanten, overheidsfunctionarissen, politieke partijen, kandidaten voor openbare ambten, liefdadigheidsinstellingen of andere met het bedrijf verband houdende partijen waarvan kan worden aangenomen dat ze zakelijke beslissingen op ongepaste wijze beïnvloeden.

B. Zorgvuldigheid

We verwachten van onze leveranciers dat ze gepaste zorgvuldigheid en toezicht uitoefenen om corruptie te voorkomen en op te sporen in alle zakelijke regelingen, inclusief partnerschappen, joint ventures, compensatieovereenkomsten en de samenwerking met derden.

C. Antitrust

Onze leveranciers moeten de anticoncurrentie- en antitrustwetten naleven en het is verboden om prijzen vast te stellen, samen te werken met concurrenten of hen te manipuleren, klanten of markten toe te wijzen aan concurrenten of prijsinformatie uit te wisselen met onze concurrenten.

V. BELANGENVERSTRENGELING

We verwachten van onze leveranciers dat ze alle belangenconflicten of situaties vermijden die de schijn van een mogelijk belangenconflict kunnen wekken in hun omgang met OnLogic.

VI. INFORMATIEBESCHERMING

A. Vertrouwelijke- en/of eigendomsinformatie

We verwachten van onze leveranciers dat ze op de juiste manier omgaan met gevoelige informatie, inclusief vertrouwelijke, bedrijfseigen en persoonlijke informatie. Informatie mag niet worden gebruikt voor enig ander doel (bijv. advertenties, publiciteit en dergelijke) anders dan het zakelijke doel waarvoor deze is verstrekt, tenzij er vooraf toestemming is gegeven door de eigenaar van deze informatie. Leveranciers moeten alle toepasselijke wetten inzake gegevensprivacy naleven. Leveranciers dienen ervoor te zorgen dat deze vereiste wordt uitgebreid tot alle onderliggende bronnen die zij gebruiken.

B. Intellectueel eigendom

We verwachten van onze leveranciers dat ze alle wetten respecteren en naleven die van toepassing zijn op intellectuele eigendomsrechten, inclusief bescherming tegen openbaarmaking, patenten, auteursrechten en handelsmerken.

C. Handel met voorkennis

Onze leveranciers mogen geen materiële, niet-openbare informatie gebruiken die tijdens de bedrijfsvoering is verkregen als basis voor handel of om anderen in staat te stellen te handelen in de effecten van ons bedrijf of die van een ander bedrijf.

VII. MILIEU, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

We verwachten van onze leveranciers dat ze alle toepasselijke wetten, voorschriften en richtlijnen op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid naleven. Leveranciers dienen de gezondheid, veiligheid en het welzijn van hun mensen, bezoekers en anderen die mogelijk door hun activiteiten worden beïnvloed, te beschermen. We verwachten van onze leveranciers dat ze werken op een manier die actief risico's beheert, afval tot een minimum beperkt en het milieu beschermt.

VIII. WERELDWIJDE HANDEL

A. Veiligheid

Leveranciers worden aangemoedigd om praktijken en procedures te implementeren om de veiligheid van hun toeleveringsketens te waarborgen in overeenstemming met het Customs-Trade Partnership Against Terrorism-initiatief van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

B. Export

We verwachten van onze leveranciers dat ze ervoor zorgen dat hun zakelijke praktijken in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten, richtlijnen en voorschriften met betrekking tot de export van onderdelen, componenten en technische gegevens. Deze omvatten de Internationale Wapenverordening en de Export Administration Regulations. Leveranciers moeten waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie verstrekken en waar nodig exportvergunningen en/of toestemmingen verkrijgen.

C. Antiboycot

Onze leveranciers mogen niet deelnemen aan, samenwerken met of de oorzaak zijn van een niet-goedgekeurde buitenlandse economische boycot, in overeenstemming met de Export Control Reform Act van 2018 en de 1976 Tax Reform Act.

D. Conflictmineralen

Leveranciers moeten zich houden aan wet- en regelgeving met betrekking tot conflictmineralen (goud, tantaal, tin en wolfraam). We verwachten van onze leveranciers van wie de producten deze mineralen bevatten, dat ze de bron en de bewakingsketen zorgvuldig onderzoeken en ook inspanningen ondersteunen om het gebruik van conflictmineralen uit te bannen die direct of indirect gewapende groepen in de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen financieren of ten goede komen.

IX. KWALITEIT

We verwachten van onze leveranciers dat ze beschikken over kwaliteitsborgingsprocessen om defecten te identificeren en corrigerende maatregelen te nemen, en om de levering van een product te vergemakkelijken waarvan de kwaliteit voldoet aan de contractvereisten of deze overtreft.

A. Namaakonderdelen

We verwachten van onze leveranciers dat ze methoden en processen ontwikkelen, implementeren en onderhouden om het risico van het introduceren en aanpakken van problemen veroorzaakt door namaakonderdelen en -materialen in geleverde producten tot een minimum te beperken.

X. VERWACHTINGEN VAN HET ETHIEKPROGRAMMA

A. Bescherming van klokkenluiders

We verwachten van onze leveranciers dat ze hun werknemers mogelijkheden bieden om juridische of ethische kwesties of zorgen aan de orde te stellen, zonder bang te hoeven zijn voor vergelding. We verwachten van onze leveranciers dat ze vergeldingsmaatregelen voorkomen, herkennen en corrigeren.

B. Gevolgen voor het overtreden van de code

In het geval van een schending van een van de bovenstaande verwachtingen, kunnen we corrigerende maatregelen nemen om de situatie te verhelpen. In het geval van een overtreding van wet- of regelgeving, kan het zijn dat we deze overtredingen aan de juiste autoriteiten melden. We behouden ons het recht voor om onze relatie met een leverancier te beëindigen onder de voorwaarden van het bestaande inkoop- / inkoopcontract.

C. Ethiek- en nalevingsbeleid

We verwachten van onze leveranciers dat ze beheersystemen hebben om de naleving van wetten, voorschriften en de verwachtingen met betrekking tot, of uitdrukkelijk in deze gedragscode voor leveranciers te ondersteunen, die maatregelen moet omvatten om hun naleving binnen deze normen aan te pakken en passende maatregelen te nemen om vastgestelde tekortkomingen te corrigeren. We moedigen onze leveranciers aan om hun eigen geschreven gedragscode te implementeren en de principes van een gedragscode door te geven aan de entiteiten die hen goederen en diensten leveren.Update jouw browser
Je gebruikt een webbrowser die niet door OnLogic wordt ondersteund.

Microsoft Internet Explorer versie 11 en ouder worden niet ondersteund. Je zult problemen ervaren bij het gebruik van onze site en het bestelproces zal niet functioneren. Voor een betere ervaring ga je naar een van de volgende sites en installeer je de nieuwste versie van de browser met jouw voorkeur.